امروز: جمعه ۰۶ مرداد ۱۳۹۶ - 2017 July 28
send print
ارزش ها

بر این باور هستیم که:
  1. موفقیت روز افزون سدید، با تکیه بر مدیران و کارکنان توانا و وفادار به اهداف گروه همراه با رشد قابلیتها و جلب مشارکت آنها و سهیم شدن ایشان در دستاوردهای شرکت ها
  2. بهبود رو شهای مدیریت بر توسعه طرح ها با پایبندی به استانداردهای زیست محیطی و احترام به ارز شهای اجتماعی
  3. افزایش شهرت و اعتبار گروه
  4. بهبود رو شهای ارتباط با مشتری و جلب رضایت سهامداران و ذینفعان گروه
  5. بهره گیری از فناور یهای روز دنیا، جهت حرکت در مسیر جهانی شدن گروه صنعتی سدید با پایبندی به ارزشهای سازمانی و مشارکت کلیه متخصصان با استقرار سیستم مدیریت کيفیت و بر اساس استانداردهای روز جهان، تعهدات خود نسبت به رعایت الزامات فوق را اعلام می دارد.