امروز: يکشنبه ۰۱ مرداد ۱۳۹۶ - 2017 July 23
send print
معرفی
شركت توسعه واحداث نیروگاهی توان به عنوان پیمانکار عمومی ( GC )دراحداث نیروگاه های تولید برق به روش طرح و ساخت ( EPC )، جهت حضور درپروژه های نیرو گاهی شامل نیروگاه های حرارتی ، سیکل ترکیبی، برق آبی و انرژی های نو تاسیس گردیده است.