ما معتقدیم:
– منابع انسانی والاترین سرمایه سازمان بوده و با بهره گیری از کارکنانی متخصص، کارآمد و دارای وجدان کاری بالا،

شایسته، وفادار و امانت دار و با رشد قابلیت های آنها و جلب مشارکت شان درکلیه امور؛ شاهد ارتقاء و موفقیت

روزافزون سدید خواهیم بود.

– ضروری است با جلب رضایت مشتری و کسب درآمد پایدار از طریق عملکرد مناسب در کلیه فعالیتها، روز به روز بر

شهرت و اعتبار گروه افزوده گردد.

– می بایست به ارزش های اسلامی و اجتماعی احترام گذاشت و به استانداردهای زیست محیطی پایبند بود.

– واجب است از منظر مالی، بازدهی مناسبی نصیب سهامداران حقیقی و حقوقی و سایر ذی نفعان گروه گردد.