ما معتقديم:
– منابع انساني والاترين سرمايه سازمان بوده و با بهره گيري از كاركناني متخصص، كارآمد و داراي وجدان كاري بالا،

شايسته، وفادار و امانت دار و با رشد قابليت هاي آنها و جلب مشارکت شان درکليه امور؛ شاهد ارتقاء و موفقيت

روزافزون سديد خواهيم بود.

– ضروري است با جلب رضايت مشتري و كسب درآمد پايدار از طريق عملكرد مناسب در كليه فعاليتها، روز به روز بر

شهرت و اعتبار گروه افزوده گردد.

– مي بايست به ارزش هاي اسلامي و اجتماعي احترام گذاشت و به استانداردهاي زيست محيطي پايبند بود.

– واجب است از منظر مالي، بازدهي مناسبي نصيب سهامداران حقيقي و حقوقي و ساير ذي نفعان گروه گردد.