اهداف

تمركز بر فعاليتهاي كارخانجات و شركتهاي گروه صنعتي سديد
 حضور در صنايع بالادستي و پا يين دستي نفت و گاز
 تش يكل EPC در زمينه نفت و گاز و پتروشيمي و خطوط انتقال
 توسعه قلمرو جغرافيايي بازار محصولات و خدمات/ حضور در بازارهاي جهاني و منطقه
 ارتقاي سطح قابليتهاي سازماني
 بهره گيري از فرصتهاي حاصل از عرضه سهام شركتها در قالب اصل ۴۴
 جذب سرمايه گذاران خارجي جهت حضور در پروژه هاي مختلف
 تقويت توان رقابتي
 مديريت و اداره سيستمات كي شركتهاي تابعه توسط هولدينگ
 تدوين و یا نظارت و همكاري در تدوين برنامه راهبردي شركتهاي تابعه
 صادرات بخشي از توليد لوله هاي قطور فولادي به خارج از كشور
 مشاركت يا سرمايه گذاري در زنجيره تامين توليد لوله هاي قطور از جمله تامين ورق هاي فولادي
 توسعه نظام ارتباطات گروه با محافل علمي، سند كياها، انجمن ها، دستگاه هاي دولتي و نهادهاي قانون گذاري در داخل
و خارج به صورت سيستماتیک
 رشد قابليتهاي نيروي انساني
 ايجاد نظام ارزيابي ميزان رضايت مشتريان
 تكميل سبد كالاهاي مورد نياز نفت و گاز مطابق با استانداردهاي جهاني
 تنوع در پرتفوي گروه و ايجاد هولدينگ هاي تخصصي

 

استراتژی ها

 حركت در مسير سازمان يادگيرنده از طريق رشد قابليتهاي نيروي انساني
 انجام مطالعات شناخت درخصوص صنعت نفت و گاز و پتروشيمي در راستاي ايجاد كسب و كارهاي مرتبط
 تقويت و توسعه همكاري با شركتهاي معتبر داخلي و خارجي در راستاي ارتقاي توانمندي هاي مرتبط جهت حضور در
پروژه هاي مختلف و تامين مواد و تجهيزات مورد نياز
 ايجاد يا توسعه امور بين المللي در جهت شناسايي زمينه هاي فعاليت به شركتهاي معتبر و توسعه تبليغات موثر
 توسعه مشاركت با شركاء يا تامين كنندگان و يا حتي رقبا جهت ورود به كسب و كار توليد ورق هاي فولادي
 تقويت و توسعه فعاليتهاي بخش سرمايه گذاري در راستاي بهينه سازي سبد دارايي ها) پرتفوي(
 ايجاد كنسرسيوم پيمانكاري فعال در امر خطوط لوله و پروژه هاي حوزه نفت و گاز با همكاري شركتهاي فعال موجود
داخلي و خارجي
 تقويت و توسعه بخش مالي در راستاي شناسايي و جذب تامين كنندگان منابع مالي خارجي جهت بهره گيري در پروژه هاي
بزرگ و ملي و سرمايه گذاري هاي جديد
 افزايش توان رقابتي از طريق مطالعه نقاط قوت و ضعف رقبا در كليه كسب و كارها و تقويت مزيت هاي رقابتي موجود
 بهره گيري از روش ها و سبك هاي مشخص جهت اداره شركتهاي تابعه
 توسعه صادرات لوله هاي توليدي به بازارهاي هدف در جهت كاهش تهديد انحصار خريد دولتي
 واگذاري بخشي از دارايي هاي راكد و غير مولد و قابل فروش به سرمايه گذاران داخلي و خارجي در جهت بهبود نقدينگي
 توسعه و تقويت فعاليتهاي بخش طرح و توسعه به منظور شناسايي و مطالعه كلان زمينه هاي جديد سرمايه گذاري با
تاکید بر حضور در صنايع با ارزش افزوده بالا
 اجرا و پياده سازي مهندسي هزينه در گروه و شركتهاي تابعه جهت كاهش قيمت تمام شده
 تعامل بالا با سهامداران و بازار سرمايه
 افزايش ميزان دارايي هاي سازمان