اهداف

-تمركز بر فعاليتهاي كارخانجات و شركتهاي گروه صنعتي سديد
– حضور در صنايع بالادستي و پا يين دستي نفت و گاز
– تش يكل EPC در زمينه نفت و گاز و پتروشيمي و خطوط انتقال
– توسعه قلمرو جغرافيايي بازار محصولات و خدمات/ حضور در بازارهاي جهاني و منطقه
– ارتقاي سطح قابليتهاي سازماني
– بهره گيري از فرصتهاي حاصل از عرضه سهام شركتها در قالب اصل ۴۴
– جذب سرمايه گذاران خارجي جهت حضور در پروژه هاي مختلف
– تقويت توان رقابتي
– مديريت و اداره سيستمات كي شركتهاي تابعه توسط هولدينگ
– تدوين و یا نظارت و همكاري در تدوين برنامه راهبردي شركتهاي تابعه
– صادرات بخشي از توليد لوله هاي قطور فولادي به خارج از كشور
– مشاركت يا سرمايه گذاري در زنجيره تامين توليد لوله هاي قطور از جمله تامين ورق هاي فولادي
– توسعه نظام ارتباطات گروه با محافل علمي، سند كياها، انجمن ها، دستگاه هاي دولتي و نهادهاي قانون گذاري در داخل
و خارج به صورت سيستماتیک
– رشد قابليتهاي نيروي انساني
– ايجاد نظام ارزيابي ميزان رضايت مشتريان
– تكميل سبد كالاهاي مورد نياز نفت و گاز مطابق با استانداردهاي جهاني
– تنوع در پرتفوي گروه و ايجاد هولدينگ هاي تخصصي

استراتژی ها

– حركت در مسير سازمان يادگيرنده از طريق رشد قابليتهاي نيروي انساني
– انجام مطالعات شناخت درخصوص صنعت نفت و گاز و پتروشيمي در راستاي ايجاد كسب و كارهاي مرتبط
– تقويت و توسعه همكاري با شركتهاي معتبر داخلي و خارجي در راستاي ارتقاي توانمندي هاي مرتبط جهت حضور در
پروژه هاي مختلف و تامين مواد و تجهيزات مورد نياز
– ايجاد يا توسعه امور بين المللي در جهت شناسايي زمينه هاي فعاليت به شركتهاي معتبر و توسعه تبليغات موثر
– توسعه مشاركت با شركاء يا تامين كنندگان و يا حتي رقبا جهت ورود به كسب و كار توليد ورق هاي فولادي
– تقويت و توسعه فعاليتهاي بخش سرمايه گذاري در راستاي بهينه سازي سبد دارايي ها) پرتفوي(
– ايجاد كنسرسيوم پيمانكاري فعال در امر خطوط لوله و پروژه هاي حوزه نفت و گاز با همكاري شركتهاي فعال موجود
داخلي و خارجي
– تقويت و توسعه بخش مالي در راستاي شناسايي و جذب تامين كنندگان منابع مالي خارجي جهت بهره گيري در پروژه هاي
بزرگ و ملي و سرمايه گذاري هاي جديد
– افزايش توان رقابتي از طريق مطالعه نقاط قوت و ضعف رقبا در كليه كسب و كارها و تقويت مزيت هاي رقابتي موجود
– بهره گيري از روش ها و سبك هاي مشخص جهت اداره شركتهاي تابعه
– توسعه صادرات لوله هاي توليدي به بازارهاي هدف در جهت كاهش تهديد انحصار خريد دولتي
– واگذاري بخشي از دارايي هاي راكد و غير مولد و قابل فروش به سرمايه گذاران داخلي و خارجي در جهت بهبود نقدينگي
– توسعه و تقويت فعاليتهاي بخش طرح و توسعه به منظور شناسايي و مطالعه كلان زمينه هاي جديد سرمايه گذاري با
تاکید بر حضور در صنايع با ارزش افزوده بالا
– اجرا و پياده سازي مهندسي هزينه در گروه و شركتهاي تابعه جهت كاهش قيمت تمام شده
– تعامل بالا با سهامداران و بازار سرمايه
– افزايش ميزان دارايي هاي سازمان