اهداف

-تمرکز بر فعالیتهای کارخانجات و شرکتهای گروه صنعتی سدید
– حضور در صنایع بالادستی و پا یین دستی نفت و گاز
– تش یکل EPC در زمینه نفت و گاز و پتروشیمی و خطوط انتقال
– توسعه قلمرو جغرافیایی بازار محصولات و خدمات/ حضور در بازارهای جهانی و منطقه
– ارتقای سطح قابلیتهای سازمانی
– بهره گیری از فرصتهای حاصل از عرضه سهام شرکتها در قالب اصل 44
– جذب سرمایه گذاران خارجی جهت حضور در پروژه های مختلف
– تقویت توان رقابتی
– مدیریت و اداره سیستمات کی شرکتهای تابعه توسط هولدینگ
– تدوین و یا نظارت و همکاری در تدوین برنامه راهبردی شرکتهای تابعه
– صادرات بخشی از تولید لوله های قطور فولادی به خارج از کشور
– مشارکت یا سرمایه گذاری در زنجیره تامین تولید لوله های قطور از جمله تامین ورق های فولادی
– توسعه نظام ارتباطات گروه با محافل علمی، سند کیاها، انجمن ها، دستگاه های دولتی و نهادهای قانون گذاری در داخل
و خارج به صورت سیستماتیک
– رشد قابلیتهای نیروی انسانی
– ایجاد نظام ارزیابی میزان رضایت مشتریان
– تکمیل سبد کالاهای مورد نیاز نفت و گاز مطابق با استانداردهای جهانی
– تنوع در پرتفوی گروه و ایجاد هولدینگ های تخصصی

استراتژی ها

– حرکت در مسیر سازمان یادگیرنده از طریق رشد قابلیتهای نیروی انسانی
– انجام مطالعات شناخت درخصوص صنعت نفت و گاز و پتروشیمی در راستای ایجاد کسب و کارهای مرتبط
– تقویت و توسعه همکاری با شرکتهای معتبر داخلی و خارجی در راستای ارتقای توانمندی های مرتبط جهت حضور در
پروژه های مختلف و تامین مواد و تجهیزات مورد نیاز
– ایجاد یا توسعه امور بین المللی در جهت شناسایی زمینه های فعالیت به شرکتهای معتبر و توسعه تبلیغات موثر
– توسعه مشارکت با شرکاء یا تامین کنندگان و یا حتی رقبا جهت ورود به کسب و کار تولید ورق های فولادی
– تقویت و توسعه فعالیتهای بخش سرمایه گذاری در راستای بهینه سازی سبد دارایی ها) پرتفوی(
– ایجاد کنسرسیوم پیمانکاری فعال در امر خطوط لوله و پروژه های حوزه نفت و گاز با همکاری شرکتهای فعال موجود
داخلی و خارجی
– تقویت و توسعه بخش مالی در راستای شناسایی و جذب تامین کنندگان منابع مالی خارجی جهت بهره گیری در پروژه های
بزرگ و ملی و سرمایه گذاری های جدید
– افزایش توان رقابتی از طریق مطالعه نقاط قوت و ضعف رقبا در کلیه کسب و کارها و تقویت مزیت های رقابتی موجود
– بهره گیری از روش ها و سبک های مشخص جهت اداره شرکتهای تابعه
– توسعه صادرات لوله های تولیدی به بازارهای هدف در جهت کاهش تهدید انحصار خرید دولتی
– واگذاری بخشی از دارایی های راکد و غیر مولد و قابل فروش به سرمایه گذاران داخلی و خارجی در جهت بهبود نقدینگی
– توسعه و تقویت فعالیتهای بخش طرح و توسعه به منظور شناسایی و مطالعه کلان زمینه های جدید سرمایه گذاری با
تاکید بر حضور در صنایع با ارزش افزوده بالا
– اجرا و پیاده سازی مهندسی هزینه در گروه و شرکتهای تابعه جهت کاهش قیمت تمام شده
– تعامل بالا با سهامداران و بازار سرمایه
– افزایش میزان دارایی های سازمان