• تهیه و تدوین برنامه های بازاریابی و شناسایی بازار های هدف بین المللی در کسب و کارهای مرتبط
  • انجام کلیه هماهنگی های مورد نیاز درخصوص دعوت از مدیران و کارشناسان شرکتهای بین المللی
  • تهیه گزارشات و مصاحبه های مد نظر نشریات بین المللی در ارتباط با کسب و کارهای مرتبط
  • تهیه و ارائه گزارشات ماموریت سفرهای بین المللی
  • تدوین و اجرای نقشه راه امور بین المللی
  • تهیه بانک اطلاعاتی از شرکتهای بازار هدف بین المللی
  • ارزیابی و تجزیه و تحلیل روابط و مناسبات  اداری با شرکتهای خارجی
  • شناسایی بازار هدف بین المللی از طریق انجام مطالعات مورد نیاز
  • حضور در نمایشگاه های بین المللی
  • تهیه و تنظیم MOU و MOM ، پیش نویس قراداد و قراردادهای نهایی