توسعه بازار

در دنیای متلاطم امروزی تحولات مربوط به مشتریان، تکنولوژی های روز و بازارهای هدف، نیازمندی های مشتریان و سایر ذینفعاناز جمله تامین کنندگان، سهامداران، کارکنان و …  از اصول موفقیت برای هر بنگاه اقتصادی و صنعتی به شمار می رود.

در این راستا دپارتمان تحقیقات و توسعه بازار گروه صنعتی سدید با همکاری مجموعه ای قوی از صاحبنظران و کارشناسان حوزههای فرایندی مرتبط با کسب و کارهای گروه، از طریق ایجاد خرد جمعی و  بهره گیری از پتانسیل های موجود در شرکتهای تابعه، بوسیله ایجاد کمیته های علمی و تخصصی، در تلاش است تا ضمن بروز رسانی داده ها و اطلاعات مرتبط این حوزه، نسبت به برقراریارتباط بامشتریان بالقوه داخلی و خارجی و ارائه توانمندیها و قابلیتهای پرشمار گروه صنعتی سدید و شرکتهای تابعه اقدام  نموده ونقش اساسی را در فرآیند جذب پروژه ها و عقد قراردادهای جدید ایفا نموده و بازارهای هدف بالقوه گروه را بسط و گسترش دهد.