این شركت در سال ۱۳۸۰ بـه عنوان اولیـن شركت ثبت شـده گروه صنعتی سدید در خـارج از ایران و در كشورانگلستان تأسیس شـد، دفتر آن تـاكنون در لندن مستقر است كـه عملیات تداركات كالا برای پروژهها وتأمین موادبرای واحدهای تولیدی و ارائه تسهیلات مالی كم  هزینه برای خرید كالا و همكاری در ایجاد تسهیلات  برای تنظیم مناسب جریان دریافتها و پرداختهای ارزی _ ریالی طرحهایی كه گروه و شركتهای وابسته و نیز شركتهای خارج از مجموعه در اجرای آنها نقش داشته اند را انجام می دهد.