شركت سرمايهگذاري سديد تدبير فعاليت خود را از سال ۱۳۷۲ آغاز نموده است.

عمده فعاليتهاي اين شركت در زمينههاي ذيل ميباشد:

 خريد و فروش و پذيرهنويسي سهام شركتهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي پذيرفته شده در بورس و

   خارج از بورس.

 مشاركت در شركتهاي جديد به منظور تحقق اهداف شركت به تنهايي و يا با مشاركت با ساير بنگاههاي

    اقتصادي.

  ارايه خدمات مشاور مالي و اقتصادي و سرمايهگذاري به اشخاص حقيقي و حقوقي.

 اخذ هرگونه تسهيلات از بانكها و مشاوره در زمينههاي مالي و سرمايهگذاري، در بازارهاي مالي (اوليه،

    ثانويه) و خريد و فروش سهام و اوراق بهادار

 انجام كليه امور و فعاليتهايي كه بطور مستقيم و يا غير مستقيم براي تحقق اهداف و موضوع فعاليت

      شركت لازم و مفيد باشد و يا در جهت تحقق موضوع فعاليت شركت ضرورت داشته باشد.