شرکت سرمایهگذاری سدید تدبیر فعالیت خود را از سال 1372 آغاز نموده است.

عمده فعالیتهای این شرکت در زمینههای ذیل میباشد:

 خرید و فروش و پذیرهنویسی سهام شرکتهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی پذیرفته شده در بورس و

   خارج از بورس.

 مشارکت در شرکتهای جدید به منظور تحقق اهداف شرکت به تنهایی و یا با مشارکت با سایر بنگاههای

    اقتصادی.

  ارایه خدمات مشاور مالی و اقتصادی و سرمایهگذاری به اشخاص حقیقی و حقوقی.

 اخذ هرگونه تسهیلات از بانکها و مشاوره در زمینههای مالی و سرمایهگذاری، در بازارهای مالی (اولیه،

    ثانویه) و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار

 انجام کلیه امور و فعالیتهایی که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم برای تحقق اهداف و موضوع فعالیت

      شرکت لازم و مفید باشد و یا در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد.