شركت صبا نيرو مفتخر است تكنولوژي ساخت بيش از ۹۰ درصد قطعات توربينهاي بادي ۶۶۰ كيلووات، ۷۱۰ كيلووات و ۷۵۰ كيلوواتي را بومي سازي نموده و در اين راستا كشور به خودكفايي رسيده است.

بومي سازي ساخت قطعات توربين بادي

شركت صبا نيرو مفتخر است تكنولوژي ساخت بيش از ۹۰ درصد قطعات توربينهاي بادي ۶۶۰ كيلووات، ۷۱۰ كيلووات و ۷۵۰ كيلوواتي را بومي سازي نموده و در اين راستا كشور به خودكفايي رسيده است. تا كنون در پروژه نيروگاه هاي بادي در ايران براي بيش از ۲۰۰۰ نفر نيروهاي متخصص و غيرمتخصص اشتغالزايي ايجاد شده است.

گواهينامهها و مدارك عضويت

گواهينامه‌ها و مدارك عضويت