شرکت صبا نیرو مفتخر است تکنولوژی ساخت بیش از ۹۰ درصد قطعات توربینهای بادی ۶۶۰ کیلووات، ۷۱۰ کیلووات و ۷۵۰ کیلوواتی را بومی سازی نموده و در این راستا کشور به خودکفایی رسیده است.

بومی سازی ساخت قطعات توربین بادی

شرکت صبا نیرو مفتخر است تکنولوژی ساخت بیش از ۹۰ درصد قطعات توربینهای بادی ۶۶۰ کیلووات، ۷۱۰ کیلووات و ۷۵۰ کیلوواتی را بومی سازی نموده و در این راستا کشور به خودکفایی رسیده است. تا کنون در پروژه نیروگاه های بادی در ایران برای بیش از ۲۰۰۰ نفر نیروهای متخصص و غیرمتخصص اشتغالزایی ایجاد شده است.

گواهینامهها و مدارک عضویت

گواهینامه‌ها و مدارک عضویت