چشم انداز

به کارگیری فناوری های نوین و کارآمد، مدیریت روزآمد، نوآوری و بهبود مستمر در 5 سال آینده سدید را قادر می سازد تا در ردیف شرکتهای تراز اول در تولید لوله های آب، نفت و گاز و اجرای پروژه های پیمانکاری در بازار داخلی به شمار آمده و دارای توان حضور در بازار جهانی باشد.

ماموریت

ماموریت گروه صنعتی سدید به عنوان یک شرکت هولدینگ با رویکرد ارزش آفرینی و هم افزایی اقتصادی، انجام پیمانکاری عمومی در زمینه های نفت، گاز، آب، انرژی، شکر و تولید لوله های قطور انتقال نفت، گاز و آب با فناور یهای روز آمد، متنوع و توسعه فعالیت و مشارکت در صنایع مرتبط می باشد که با توجه به سابقه طولانی ، تخصص و توانمند یهای فنی به عنوان سازمانی معتبر در کشور و منطقه شناخته می شود. با توجه به ماهیت کسب و کارهای موجود کارفرمایان دولتی اصلی ترین مشتریان گروه می باشند.

  • انجام پروژه های EPCدر حوزه نفت و گاز شامل خطوط لوله، تاسیسات پالایشگاهی و تاسیسات سرچاهی و تشکلیل کنسرسیوم جهت تامین مالی پروژه ها با استفاده از منابع مالی و سرمایه ای داخلی و خارجی
  • توسعه بازارهای محلی و منطقه ای و تاکید بر صدور خدمات فنی ومهندسی در زمینه احداث کارخانجات شکر صادرات بخشی ازلوله های تولیدی به بازار خارجی
  • مشارکت یا سرمایه گذاری در زنجیره تامین تولید لوله های قطور از (جمله تامین ورق های فولادی(
  • توسعه نظام ارتباطات گروه با محافل علمی، سندیکاها ، انجمن ها ، دستگاه های دولتی و نهادهای قانون گذاری در داخل و خارج به صورت سیستماتیک
  • رشد قابلیتهای نیروی انسانی با اتکا به استراتژی آموزش و انگیزش کارکنان
  • ایجاد نظام ارزیابی از میزان ارتقای رعایت استانداردهای زیست محیطی
  • مشارکت در توسعه سرمایه های اجتماعی
  • ایجاد نظام ارزیابی از میزان رضایت مشتریان و تلاش در جهت رشد ارزش آفرینی