آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به 1402/12/29 و مجمع عمومی فوق العاده شرکت گروه صنعتی سدید (سهامی عام)