معرفی و تصویب اعضای کمیته های تخصصی شرکت گروه صنعتی سدید

صورتجلسه – کدال