پخش زنده مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع فوق العاده گروه صنعتی سدید

پخش زنده مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع فوق العاده گروه صنعتی سدید

سهامداران محترم می توانند از طریق لینک زیر و درج شماره شناسنامه (بدون صفر ابتدایی )، کد سهامداری و

شماره تلفن همراه، در مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع فوق العاده گروه صنعتی سدید؛ روز یکشنبه

مورخ 25 تیرماه 1402 از ساعت 14 بعدازظهر، شرکت نمایند.

http://roka-co.com/sadid

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه گروه صنعتی سدید-سال مالی منتهی به 1401/12/29 و آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده