گروه صنعتی سدید ۵۷ ساله شد

رونمایی از تمبر یادبود پنجاه و هفتمین سالگرد تاسیس هولدینگ گروه صنعتی سدید