برگزاری نشست کاری در گروه صنعتی سدید در راستای بهره برداری از انرژیهای تجدیدپذیر در شرکتهای تابعه

به گزارش روابط عمومی گروه صنعتی سدید روز شنبه مورخ ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳،باحضور مدیران عامل شرکتهای زیرمجموعه و مدیران گروه صنعتی سدید،طی نشستی موضوع چگونگی بهره برداری از انرژیهای تجدیدپذیر در راستای الزامات قانونی مربوطه و همچنین میزان برق مصرفی شرکتهای تابعه؛مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در این جلسه با توجه به ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان در راستای الزام صنایع بامصرف بیش از یک مگاوات،به تامین مازاد برق ازمحل انرژیهای تجدیدپذیر و با توجه به ناترازی برق موجود در کشور،ضرورت بهره مندی شرکتها از برق بادی با توجه به پتانسیل شرکت صبا نیرو؛ مورد بحث و بررسی قرار گرفت و موضوعات مختلف در این خصوص مطرح گردید.