دپارتمان تحقیقات و توسعه بازار گروه صنعتی سدید: ایجاد پوشش الکترولس Ni-P با ضخامت متغیر و ارزیابی تغییرات ضخامت و سختی پوشش توسط روش سطح پاسخ (RSM)

این تحقیق که نتیجه آن منجر به ارائه و پذیرش مقاله در نشریه دوره 15، شماره 41 علوم و مهندسی سطح و نمایه شده در ISC شده است، در واحد کنترل کیفی و تحقیق و توسعه امور فنی- مهندسی شرکت دانش بنیان پتکو با همکاری دانشگاه صنعتی اصفهان و مطابق با استانداردهای API جهت بهینه سازی قطعات پمپ ها، انجام شده است.

عمده خسارت های صنعت ناشی از پدیده های سایش و خوردگی قطعات و مواد است که پمپ های سانتریفیوژ هم از این امر مستثنی نیستند. پمپ های سانتریفیوژ دارای قسمت ها و قطعات متنوعی هستند که بسته به نوع کاربرد و سیال پمپ از جنس های مختلفی ساخته می شوند. برخی از قسمت های این پمپ ها همواره در خطر سایش و خوردگی قرار دارند و برای مقابله با آنها باید تمهیدات مناسبی رعایت گردد. روش های مختلفی برای مقاوم نمودن مواد در برابر خسارت های ناشی از سایش و خوردگی وجود دارد که یکی از این روش ها اعمال پوشش های سطحی مهندسی بر روی قطعات می باشد.

در سال 1944 روشی نوین در فرآیندهای پوشش‌دهی توسط برنر و ریدل توسعه پیدا کرد و به دلیل بی‌نیاز بودن به جریان الکتریکی، الکترولس نامیده شد. پوشش‌دهی الکترولس، یک روش بر پایه‌ی احیای شیمیایی یک یون فلزی از محلول آبی آن و رسوب‌گذاری روی زیرلایه، بدون استفاده از جریان الکتریکی می‌باشد. در بین انواع مختلف پوشش‌های الکترولس، پوشش الکترولس نیکل از عمومیت و محبوبیت بالاتری برخوردار است. یکنواختی ضخامت پوشش، سختی بالا، چسبندگی بالا، مقاومت به خوردگی و مقاومت به سایش از مزیت‌های این پوشش‌ها است. در سال‌های اخیر پوشش‌های با تغییرات تدریجی به دلیل خواص منحصربفردشان مورد توجه بسیاری از محققان و صنایع قرار گرفته‌اند. Functionally Graded Coating (FGC)  زیر مجموعه‌ای از پوشش‌های هیبریدی است که خواص آن به صورت تدریجی تغییر می‌کند. این تغییر خواص می‌تواند تغییر تدریجی در سختی، مقاومت به خوردگی، مقاومت الکتریکی، مقاومت به سایش، خاصیت مغناطیسی و یا ضخامت پوشش باشد که در این مطالعه به بررسی تأثیر پارامترهای حمام الکترولس بر سختی و تغییرات تدریجی ضخامت پوشش در امتداد سطح پرداخته شده است. در پژوهش حاضر پوشش‌‌های نوین هیبریدی نیکل- فسفر با تغییر تدریجی ضخامت، به روش الکترولس بر روی زیرلایه فولادی ایجاد شدند. جهت هدفمند کردن آزمایش‌ها از روش مدلینگ سطح پاسخ (RSM) استفاده شد. برای مشخصه یابی پوشش‌ها از میکروسکوپ نوری، میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM)، آنالیز تفکیک انرژی (EDS) و سختی‌سنجی ویکرز استفاده شده است. نتایج تحلیل واریانس مدل‌های بدست آمده برای پیش‌بینی سختی پوشش ها نشان‌داد که مدل‌ها از دقت و اعتبار بالایی برخوردار هستند.

با توجه به اینکه قطعاتی مثل Shaft Sleeve ها و Wear Ring ها عمدتاً تحت سایش و خوردگی قرار دارند از این رو تحقیق و توسعه در مورد روش های افزایش مقاومت به سایش و خوردگی در این قطعات همواره مورد نیاز صنعت پمپ سازی می باشد. طبق استاندارد API 610 (Annex H) سخت کردن سطح این نوع قطعات به منظور افزایش مقاومت به سایش توصیه شده است.

در پژوهش حاضر از فولاد ساده کربنی به عنوان زیرلایه استفاده شد و به منظور آبکاری الکترولس نیکل- فسفر از حمام تجاری 4 جزئی SLOTONIP 70A ساخت شرکت اشلوتر آلمان استفاده گردید که دارای سولفات نیکل به عنوان منبع یون نیکل و هیپوفسفیت سدیم به عنوان عامل احیاکننده می‌باشد. جهت ایجاد پوشش با ضخامت متغیر از روش بیرون آوردن تدریجی قطعه از داخل حمام آبکاری طی فرآیند پوشش‌دهی استفاده گردید. به منظور پیش‌بینی و بدست آوردن رابطه‌ی ریاضی برای سختی و تغییرات ضخامت پوشش و بررسی تأثیرگذاری هر یک از پارامترها از روش طراحی آزمایش RSM توسط نرم‌افزار Minitab استفاده شده است.

مدل بدست آمده جهت پیش بینی سختی این پوشش ها با دو متغیر pH و دمای حمام آبکاری در رابطه ی ذیل آورده شده است که طبق این مدل pH حمام آبکاری (با واحد تغییرات حدوداً 35/0) بیشترین تأثیر را بر روی سختی پوشش می‌گذارد، درحالی که تأثیر دما در این مورد ناچیز است.

Hardness (Vickers) = 3915+ 203pH – 99.1T – 13.20pH2 + 0.597T2 + 0.31(pH)T

نتایج نشان داد که پوشش ایجاد شده در pH  برابر 5/4 و دمای 84  دارای بیشترین سختی حدود 650HV معادل 58HRC می‌باشد و در برابر سایش مقاومت بالایی از خود نشان می دهد. رویه تغییرات سختی این پوشش ها با متغیرهای pH و دما در شکل زیر آورده شده است.

1

مدل بدست آمده جهت پیش بینی تغییرات ضخامت در امتداد سطح این پوشش ها با سه متغیر pH، دمای حمام آبکاری و سرعت خارج نمودن قطعه از حمام آبکاری در رابطه ی ذیل آورده شده است.

Thickness gradient (μm/mm) = -153.8 + 11.64P + 2.732T + 54.0 R – 0.5887 P2 – 0.01471 T2 – 124.3 R2 – 0.0313 PT – 14.58 PR + 0.417 TR

T: دما   ،   P: pH    ،   R: سرعت خارج کردن قطعه از حمام آبکاری

بررسی سطح مقطع پوشش‌ها نشان داد که پوشش‌های با تغییر تدریجی ضخامت از یکنواختی و پیوستگی مناسبی برخوردار هستند.

2

تصاویر سطح مقطع پوشش الکترولس  نیکل- فسفر با ضخامت متغیر: (الف) تصویر میکروسکوپ نوری ایجاد شده از ترکیب 4 تصویر پیوسته (ب) تصویر میکروسکوپ نوری از پوشش و زیرلایه‌ی اچ شده در نایتال 2% (ج) تصویر میکروسکوپ الکترونی.

ایجاد پوشش الکترولس Ni-P با ضخامت متغیر و ارزیابی تغییرات ضخامت و سختی پوشش توسط روش سطح پاسخ (RSM)

منبع:

ایجاد پوشش الکترولس Ni-P با ضخامت متغیر و ارزیابی تغییرات ضخامت و سختی پوشش توسط روش سطح پاسخ (RSM)، سجاد طوری، سید محمود منیرواقفی و علی اشرفی، نشریه دوره 15، شماره 41 علوم و مهندسی سطح

نویسنده: سجاد طوری- واحد کنترل کیفی و تحقیق و توسعه امور فنی – مهندسی شرکت دانش بنیان پمپ و توربین (پتکو)

منبع

مدیر تولید شرکت لوله سازی ماهشهر سدید: تولید لوله های قطور فولادی انتقال گاز ترش زیردریایی برای اولین بار در کشور

مدیر تولید شرکت لوله سازی ماهشهر به خبرنگار ایلنا گفت: شرکت لوله سازی ماهشهر برای اولین بار در کشور موفق به تولید لوله های قطور فولادی خطوط انتقال گاز ترش زیردریایی مورد استفاده در میادین پارس جنوبی شد.

به گزارش ایلنا، ابراهیم خدری گفت: تولید لوله های قطور فولادی گاز ترش زیر دریایی فاز 15 و 16 پارس جنوبی از جمله پروژه های استراتژیکی است که توسط شرکت لوله سازی ماهشهر سدید طی یک هفته اخیر و پس از تولید آزمایشی و تایید کیفیت مرتبط توسط ناظران محترم کارفرما، در حال انجام می باشد.

خدری بیان داشت: اعمال سخت گیرانه ترین استانداردهای مرجع جهانی ازجمله API5L 2012 ، DNV 2017 و TOTAL به همراه اجرای کامل مشخصات فنی پروژه مذکور با نظارت مستقیم نمایندگان محترم کارفرما، انجام گردید و تمامی مراحل تولید آزمایشی(MPQT) با اجرای آزمایشات مرتبط طی چند مرحله در کارخانه با موفقیت کامل انجام شده است بطوریکه کلیه آزمایشات تست های غیر مخرب و مخرب و کنترل خوردگی لوله ها و تمامی مقتضیات استانداردهای اشاره شده با موفقیت پشت سر گذاشته شده است.

وی اشاره داشت: براین اساس تولید انبوه این لوله ها در کارخانه لوله سازی ماهشهر آغاز شده است و اکنون قادر به تولید کلیه لوله های موردنیاز خطوط انتقال نفت و گاز ترش و شیرین در حوزه خشکی و دریایی می باشیم.

تولید لوله های قطور فولادی انتقال گاز ترش زیردریایی برای اولین بار در کشور

خدری در انتها اشاره کرد: شرکت ماهشهر به عنوان یکی از شرکتهای زیر مجموعه گروه صنعتی سدید تولید لوله های قطور فولادی به روش درزجوش مستقیم، از قطر 24 الی 56 اینچ و با استفاده از ورقهای ضخیم فولادی تا گرید-70 X ، تا ضخامت 35.5 میلیمتر، با طول 12.2 متر و وزن حداکثر 15 تن، جهت خطوط انتقال نفت و گاز ترش و شیرین در بخش خشکی و دریایی و با ظرفیت اسمی برابر 350 هزار تن در سال بر اساس استانداردهای داخلی IGS و IPS و استانداردهای جهانی مانندAPI وDNV و نیز بهره مندی از مجهزترین آزمایشگاه تایید شده بر مبنای گواهینامه ISO/IEC 17025:2017 ؛ را انجام می دهد.

منبع

بهره‌مندی شرکت صبا نیرو سدید از آزمایشگاه تخصصی پلیمری و کامپوزیتی

سرپرست کنترل کیفی و آزمایشگاه شرکت صبا نیرو سدید عنوان کرد: گروه صنعتی سدید در سال ۱۳۷۹ قراردادی را در زمینه احداث خط تولید توربین بادی ۶۶۰ کیلوواتی با همکاری شرکت دانمارکی وستاس که یکی از معتبرترین شرکت‌های طراح و سازنده توربین‌های بادی در جهان است، منعقد کرد و مسئولیت اجرایی این قرارداد را بر عهده شرکت صبانیرو گمارد.

حسن ربیعیان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت: در همین راستا، عملیات ایجاد کارخانه تولید پره‌های کامپوزیتی توربین بادی و مونتاژ ماشین‌خانه(Nacelle)  که دارای بیش از ۷۵۰۰ مترمربع سالن‌های سرپوشیده است، در سال ۱۳۸۱ به پایان رسید. ماشین‌آلات تولید پره و مونتاژ ناسل در یک مقطع زمانی ۶ ماه تحت نظارت کارشناسان دانمارکی با موفقیت نصب و راه‌اندازی گردید. با اتمام مراحل فوق شرکت صبانیرو با ظرفیت عملی ۳ پره کامپوزیتی در هفته و مونتاژ یک دستگاه ماشین‌خانه آغاز به فعالیت کرد.

ربیعیان بیان کرد: هم اینک شرکت صبا نیرو با داخلی سازی حدودا ۷۵ درصدی توربین بادی ۶۶۰ کیلو واتی، توانایی تولید پره‌های کامپوزیتی توربین‌ بادی با استفاده از الیاف شیشه‌پیش‌آغشته(Prepreg)  را داشته و همچنین قادر به طراحی و ساخت کلیه سازه‌های کامپوزیتی مورد استفاده در صنایع مختلف با بکارگیری دانش و تکنولوژی نوین و ارائه مشاوره در زمینه‌های فوق است.

 سرپرست آزمایشگاه شرکت صبا نیرو ادامه داد: کارخانه صبانیرو در جهت اجرای صحیح کنترل ورودی مواد پلیمری، کنترل حین فرایند تولید اجزا پره‌، کاور ناسل و دماغه کامپوزیتی توربین باد و فرایند کالیبراسیون؛ مجهز به آزمایشگاه تخصصی پلیمری و کامپوزیتی است. آزمایشگاه مزبور از تجهیزات و دستگاه های تخصصی و پیشرفته‌ای دربخش های مختلفی همچون اندازه‌گیری آنتالپی باقیمانده در ماده Prepreg خام برای سنجش میزان خامی و میزان پلیمرشدن مواد پخت شده (چسب، ژلکت و ماده Prepreg) برای کنترل پخت، اندازه‌گیری دمای شیشه‌ای شدن برای اطمینان از کیفیت مواد اولیه و کامل بودن سیکل پخت ماده پلیمری، اندازه‌گیری ویسکوزیته و خواص رئولوژی مواد رزینی، اندازه‌گیری میزان چسبندگی رنگ، اندازه گیری مقاومت استحکامی پلیمرها و کامپوزیت ها در حالت کشش، فشار، برش و خمش و …؛ برخوردار است.

وی در انتها اظهار کرد: در راستای فرایند بومی سازی و ساخت داخل هر قطعه کامپوزیتی، نیاز به انجام تست‌های روتین کنترل ورودی و تعریف شده حین فرایند و در بعضی مواقع غیر معمول (نامتعارف) و نیز تست محصول نهایی (تمام مقیاس) است.

 لازم به ذکر است: در فرایند مهندسی تولید اقلام مختلفی همچون ساخت پره کامپوزیتی ۶ متری توربین بادی ۲۵ کیلو وات پژوهشگاه نیرو، ساخت کاور کامپوزیتی ماشین خانه (ناسل) و دماغه توربین ۶۶۰ و ۷۱۰ کیلو وات، بومی سازی قطعه کامپوزیتی Root Joint دارای شرایط تکنوژی خاص اتصال آلومینیم به کامپوزیت، ساخت و تولید انواع سازه‌های کامپوزیتی صنعتی و قالب‌های فایبرگلاس از جمله کامپوزیت دیسک و کانال های هدایت کننده هوا و …، پوشش دهی کروماته گرم بر روی آلومینیم سری AL5083، اجرای فرایند رنگ و تغییر روش پوشش دهی پره از Gelcoat به Topcoat  و ارائه خدمات تخصصی در اجرای تست های استاندارد به مراکز مهندسی و دانشگاهی از جمله دانشگاه های مالک اشتر، امیر کبیر، علم و صنعت و …؛ تماماً از امکانات تخصصی آزمایشگاه شرکت صبا نیرو استفاده شده و قادریم درخواستهای بهره مندی از خدمات تخصصی مربوط به این آزمایشگاه را به شکل کامل پاسخ دهیم.

منبع

تسدید جزو پنج شرکت برتر فعال کشور در حوزه O&M

عضو هیات مدیره و معاونت O&M شرکت توسعه سازه های دریایی تسدید گفت: در حال حاضر شرکت تسدید با حضور در چند پروژه فعال در حوزه تعمیرات و نگهداری، از جمله پالایشگاه های گازی ششم و نهم پارس جنوبی و پالایش گاز فجر جم و با بیش از ۲۲۰۰ نفر نیروی متخصص و عملیاتی در بخش های بهره برداری و عملیات، تعمیرات(مکانیک، برق، ابزاردقیق، سرویس و…) HSE و ICT ؛ جزو پنج شرکت برتر فعال کشور در این حوزه است.

 امیدگل محله، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، اظهار کرد: شرکت تسدید بعنوان یکی از زیر مجموعه های گروه صنعتی سدید علاوه بر فعالیت در زمینه هایی همچون اجرای پروژه ‌های متنوع در قالب پیمانکاری عمومی (GC) در صنایع بالادست و پایین‌دست نفت، گاز، پتروشیمی، پروژه‌های بخش ساحلی (ON Shore) و بخش فراساحلی (OFF Shore)، طراحی و ساخت انواع جکت و سکوهای دریایی، اجرای خطوط لوله زیر دریایی، نصب و راه‌اندازی گوی‌های شناور (SPM) و…؛ بر اساس برنامه راهبردی مدون شده در سال ۱۳۹۸ زنجیره ارزش خود را در دو معاونت مهندسی ساختمان برای پروژه های EPC و پروژه های نگهداری و تعمیرات در معاونت O&M برنامه ریزی و عملیاتی و در دستور کار قرار داده است.

بطور خلاصه در خصوص O&M (Operation & Maintenace ) به مجموعه تصمیمات و عملیاتی گفته می‌شود که با هدف بهره برداری، نگهداری، کنترل و تعمیرات اموال، تجهیزات وتاسیسات صورت می‌گیرد.

این مجموعه عملیات شامل مواردی همچون عملیات متمرکز بر برنامه‌ریزی، رویه‌ها، کنترل و بهینه‌سازی سیستم‌ها، اجرای روزمره، پیشگیرانه و پیشبینانه عملیات برنامه‌ریزی شده و بدون برنامه قبلی با هدف پیشگیری از فرسودگی تجهیزات و افزایش کارایی، اطمینان و ایمنی در کلیه صنایع اعم از صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع نیروگاهی و… می باشد که با توجه به اساس نامه شرکت عمده تمرکز معاونت O&M شرکت تسدید در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی می باشد.

گل محله گفت: اشتغال آفرینی مستقیم بیش از ۲۲۰۰ نفر در سال در این حوزه در نوع خود بسیار قابل توجه می باشد. حوزه معاونت مربوطه از سال ۱۳۹۸ در شرکت تسدید شکل گرفته است که با تک پروژه تعمیر و نگهداری و انجام خدمات صنعتی پالایشگاه ششم پارس جنوبی از تیر ماه ۱۳۹۶ شروع به انجام کار نموده که در این راستا شرکت نیازمند اخذ مجوزها، تاییدیه ها و مالکیت های معنوی علاوه بر ایجاد زیرساخت بوده که در طی دو سال اخیر با تلاش پرسنل و همچنین حمایت های گروه صنعتی سدید این امر محقق شده است به نحوی که شرکت تسدید علاوه بر کسب سایر گواهی نامه های مورد نیاز در فعالیتهای دیگر خود، موفق به اخذ گواهی نامه های تایید صلاحیت شرکتهای خدماتی، تایید صلاحیت ایمنی و تایید صلاحیت اداره کار منطقه ویژه پارس جنوبی و همچنین کسب رتبه و تایید صلاحیت در کد رشته تعمیر و نگهداری و امور بهره برداری از تاسیسات از وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی گردید.

وی در انتها اظهار کرد: آینده کسب و کار O&M در ایران در سه بخش شامل توسعه شرکتهای مشاور نت با پایه مهندسی، توسعه شرکتهای پیمانکاری نت مبتنی بر مدیریت بهره برداری و تعمیرات و توسعه سرمایه گذاری برای طرح های بازسازی و نوسازی تاسیسات، پالایشگاه ها و…متمرکز خواهد بود و شرکتهایی در فضای رقابتی موفق تر عمل خواهند کرد که در این سه بخش به توسعه و بهبود فرآیندها در کلاس جهانی و استانداردهای مربوطه دست یافته باشند که این مهم جزو برنامه های آتی شرکت توسعه سازه های دریایی تسدید است.

منبع

پتکو یاری‌گر صنایع استراتژیک کشور در تامین پمپ‌های بروز و پیشرفته

مدیر فنی و مهندسی شرکت پتکو اظهار کرد: شرکت پتکو بعنوان یکی از زیرمجموعه های گروه صنعتی سدید، بیش از دو دهه است که با طراحی و ساخت پکیج پمپ های سفارشی در صنایع نفت، گاز، پالایشگاه، پتروشیمی و صنایع فولاد و نیروگاهی؛ فعالیت می نماید و در طول این سالها محصولات این شرکت در پروژه های مختلف ملی مورد استفاده قرار گرفته که در نهایت سبب عدم خروج ارز از کشور با تقویت رویکرد تعمیق داخلی سازی از سوی مسئولان مرتبط، دنبال شده است.

رحیم سهرابی‌اصل، به گفت‌وگو با ایلنا عنوان کرد: درواقع شرکت پتکو همواره یاری گر صنایع استراتژیک کشور در تامین پمپ های بروز و پیشرفته بوده است.

سهرابی گفت: در این میان با توجه به ماهیت سفارشی بودن محصولات این شرکت و پیچیدگی های بالا در طراحی و انجام محاسبات متعدد در تولید و ساخت هر محصول متنوع، ضرورت وجود زیر ساختهای لازم ازجمله، بهره مندی از واحد فنی و مهندسی را بیش از پیش آشکار میسازد. این مهم زمانی اهمیت بیشتری پیدا می نماید که تنها چند شرکت مطرح و قوی از تولیدکنندگان پکیج پمپ در کشور وجود دارندکه قابلیت طراحی و تولید سفارشی محصولات را داشته باشند و در این خصوص شرکت پتکو در سایه وجود واحد فنی و مهندسی قوی و با تجربه ای که طی این سالها اندوخته است، همواره در صنعت پمپ کشور جزو شرکتهای طراز اول از سوی کارفرمایان محترم ارزیابی شده است.

وی ادامه داد: واحد فنی و مهندسی این شرکت بطور مستمر در طرح های جدید و چالش های نو در پروژه های موجود درکشور فعال بوده و با اتکا به دانش فنی بومی شده خود در طراحی انواع پمپ ها، توانسته نیازهای اساسی صنعت کشور در زمینه پمپ را مرتفع نماید.

سهرابی در خاتمه اظهار کرد: طراحی انواع پمپ های گریز از مرکز به عنوان یکی از تجهیزات مهم مورد نیاز صنایع در واحد فنی و مهندسی این شرکت به صورت کاملا علمی و با انجام تمامی تحلیل های مهندسی انجام می گردد. با اتکا به این تحلیل ها و اطمینان بالا به طراحی، ساخت پمپ انجام شده و در آزمایشگاه پیشرفته این شرکت که مورد تایید سازمان ملی استاندارد، بعنوان آزمایشگاه همکار نیز می باشد؛ تست هیدرولیکی و عملکردی انجام و نتایج تست واقعی با نتایج تحلیل و طراحی مقایسه شده و روش های طراحی صحه گذاری می گردد و در نهایت محصولات مختلف با کیفیت بالا و بر اساس استانداردهای بروز جهانی در اختیار کارفرمایان محترم قرار می گیرد.

منبع

اخذ گواهینامه استاندارد ایزو ۳۸۳۴ توسط شرکت لوله‌سازی ماهشهر سدید

مدیر کارخانه لوله سازی ماهشهر ضمن تبریک اخذ گواهینامه استاندارد ایزو ۳۸۳۴ به کلیه کارکنان و متخصصین پرتوان این شرکت، اظهار کرد: مراحل استقرار این استاندارد از تیر ماه سال ۱۴۰۰ در سطح کارخانه آغاز گردید و پس از آمادگی کامل واحدها، ممیزی استقرار این استاندارد با عنوان الزامات کیفی جوشکاری بر اساس استاندارد ISO 3834 با موفقیت انجام گرفت و شرکت لوله سازی ماهشهر سدید موفق به اخذ گواهینامه مذکور گردید.

 سیدمهدی منصوری  در گفت‌وگو با ایلنا، گفت: شرکت لوله سازی ماهشهر به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکننده های لوله های قطور فولادی کشور، همواره در مسیر تعالی سازمانی حرکت نموده و بر اساس این رویکرد، بروز رسانی استاندارد های مختلف از طریق پیاده سازی و استقرار الزامات کیفی در همه زمینه ها از جمله جوشکاری؛ بطور مستمر انجام می پذیرد تا بر این اساس راهبرد بی بدیل این شرکت یعنی تولید مستمر محصولاتی با کیفیت جهانی، همواره محقق گردد.

وی ادامه داد: استاندارد ISO-3834 یک استاندارد اروپایی بوده که با تکیه بر افزایش هرچه بیشترکیفیت محصولات جوشکاری شده و در دسترس بودن شرکتهای ممیزی ایرانی تحت نظر سازمان معتبر NACI ایران، توسط این شرکت اخذ گردید که در نهایت میتوان هر چه بیشتر محصولات شرکت لوله سازی ماهشهر را در سطح بین المللی به مشتریان عرضه کرد.

منصوری در خاتمه گفت: برقراری الزامات استاندارد ISO-3834 نشان میدهد که کل فرایند جوشکاری، از طراحی تا بازرسی، تحت کنترل کامل بوده و تمام جنبه هایی را که می تواند بر کیفیت جوش تأثیر بگذارد را  بیش از پیش، در نظر می گیرد. این استاندارد الزامات کیفیتی سیستماتیک سطح بالایی را در رابطه با فرایندهای جوشکاری (جوشکاری و بازرسی های جوش) میطلبد که شرکت لوله سازی ماهشهر سدید موفق به برآورده نمودن الزامات مرتبط و همچنین موفقیت در فرایند ممیزی دو مرحله ای، بدون هیچ مغایرتی شده است.

منبع

گزارش تصویری حضور شرکت صبانیرو در ششمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی انرژیهای تجدیدپذیر ایران ۲۹ و ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

 

 

 

 

تولید محصولات بروز جهانی و با کیفیت بالا، استراتژی اصلی پتکو

علی مهمانی مدیرکنترل و پیشبرد پروژه های شرکت پتکو اظهار کرد: صنعت پمپ سازی، صنعتی بسیار حیاتی و مهم است که در اکثر حوزه های استراتژیک و پراهمیتی همچون نفت و گاز پالایشگاه و …کاربرد داشته و در این خصوص پمپ های مختلفی با توان های متفاوتی بکار برده می‌شود که دامنه و وسعت آن از حوزه استخراج تا انتقال انواع سیالات، گسترده است.

علی مهمانی در گفت‌وگو با ایلنا،‌ عنوان کرد: شرکت دانش بنیان پتکو نیز بعنوان یکی از شرکتهای تابعه گروه صنعتی سدید، بیش از دو دهه است که در این صنعت فعالیت نموده و به طراحی و تولید انواع پمپ های مورد نیاز صنایع مختلف،  خصوصا در پروژه های بزرگ ملی می پردازد.

 مهمانی افزود: در این میان حوزه کنترل و پیشبرد پروژه شرکت پتکو نیزهمچون سایر بخش های این شرکت، وظایف مهمی در راستای نیل به اهداف نهایی شرکت را بر عهده دارد. این حوزه از بخش هایی همچون بازرسی پروژه ها، برنامه ریزی و کنترل پروژه ها، کنترل و پیگیری تامین، پیگیری پروژه های یدکی، تحویل و ارسال محصول و امور مالی پروژه ها و مدیریت تضامین تشکیل شده است. در دپارتمان های فوق جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها جهت هدایت هر پروژه در مسیر صحیح و تعریف شده انجام می‌شود تا محصولات در زمان و موعد مقرر در اختیار مشتریان  و کارفرمایان محترم قرار گیرد.

وی اظهار کرد: در حال حاضر نیز این امور برای ده ها پروژه جاری، بالغ بر صدها دستگاه از انواع محصولات را شامل می‌شود که در این میان پروژه  طراحی و تولید 10عدد از پمپ‌های پیشرفته مرتبط با خط انتقال نفت خام از گوره به جاسک نیز از این دست است. ضمن آنکه جهت سرویس‌دهی به مشتریان نیز بیش از ده ها پروژه یدکی در دست اجرا و پیگیری است که شامل قطعات استاندارد و قطعات مصرفی است.

 وی گفت: با اتکاء به دانش فنی و مهندسی شرکت پتکو و توانایی ها و پتانسیل بالای حوزه های طراحی و تولید، استراتژی تولید محصول با کیفیت بالا، منطبق بر فناوری های بروز جهانی و نیازهای مشتریان و تحویل به موقع، از استراتژی های بنیادین شرکت بوده که همچون چتری بر تمامی حوزه ها و فعالیتهای شرکت پتکو؛ سایه گسترانیده است.

منبع

شرکت لوله سازی ماهشهر، فعال در پروژه های بزرگ ملی

مدیر بازرگانی شرکت لوله سازی ماهشهر اظهار کرد: شرکت لوله سازی ماهشهر بعنوان یکی از شرکت‌های تابعه گروه صنعتی سدید با سابقه دو دهه تولید لوله‌های قطور فولادی خطوط انتقال نفت و گاز مورد استفاده در سرویس‌های ترش و شیرین با ظرفیت تولید 350 هزارتن در سال در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر در حال فعالیت است.

سعید محمدیان در گفت و گو با ایلنا گفت: این شرکت دارای مدرنترین خط تولید لوله و مجهزترین آزمایشگاه های تایید شده بر مبنای گواهینامه ISO/IEC 17025:2017 جهت انجام تستهای مختلف مورد نیاز تولید لوله های سرویس ترش و شیرین بوده که با بکارگیری نیروی انسانی مجرب و استفاده از دانش فنی بروز، بهره گیری از سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) و رعایت استانداردهای زیست محیطی، لوله هایی از قطر 24 اینچ تا 56 اینچ، تا ضخامت 35.5 میلیمتر و تا گرید X80 به روش جوش زیرپودری درز جوش مستقیم (LSAW) و روش شکل دهی لوله JCOE بر اساس استانداردهای داخلی IGS و IPS و استانداردهای جهانی مانند API و DNV را با بهترین کیفیت تولید می نماید.

وی افزود: این شرکت در طول سالهای فعالیت خود موفق شده است تا بر اساس نیازمندی های مشتریان، نسبت به تولید و تحویل لوله های قطور فولادی مورد نیاز در پروژه های بزرگ ملی خطوط انتقال نفت و گاز کشور شامل خطوط لوله های سراسری گاز و خطوط لوله انتقال نفت (سرویسهای ترش و شیرین) اقدام نماید. بطور مثال شرکت لوله سازی ماهشهر سهم به سزایی در تولید لوله های طرح ملی و استراتژیک خط لوله انتقال نفت ترش گوره به جاسک ایفا نموده و علاوه بر آن، بواسطه کیفیت بالای محصولات تولیدی، در پروژه های برون مرزی نیز نقش آفرینی نموده و مفتخر به عنوان صادرکننده نمونه ملی در سال 1394 است.

محمدیان اضافه کرد: ازدیگر مزایای این شرکت می توان به آزمایشگاه مدرن و پیشرفته، دسترسی به خطوط ریلی کشور از طریق یک رشته خط آهن اختصاصی و نیز موقعیت جغرافیایی کارخانه لوله سازی ماهشهر در کنار سواحل نیلگون خلیج فارس در بندر امام خمینی (ره) اشاره نمود که شرایط مناسبی را جهت صادرات لوله های تولیدی فراهم نموده است.

وی در خاتمه ضمن قدردانی از حسن اعتماد و مساعدتهای کارفرمایان و مشتریان در طی سالهای اخیرگفت: شرکت لوله سازی ماهشهر به عنوان یکی از بزرگترین واحدهای تولیدی در زمینه تولید لوله های قطور فولادی، در حال حاضر با تولید لوله های مورد نیاز صنایع نفت و گاز کشور برای پروژه های مختلف، آمادگی این موضوع را نیز دارد تا با تولید حداکثری، همانند گذشته نقش موثری در اجرای پروژه های بزرگ ملی و در نهایت آبادانی میهن عزیزمان؛ ایفا نماید.

منبع